Jakie projekty trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż?


Uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez obiekt budowlany. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności ogniowej elementów, odległości od innych obiektów, wyposażenie w odpowiednie urządzenia i instalacje itd.

Nie świadczy to jednak o tym, że każdy projekt powinien być uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie [1] definiuje wprost obiekty, których projekty budowlane powinny zostać poddane uzgodnieniu.

Obiekty budowlane wymagające uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych [1]:

1. Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2. Budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową  zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3. Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4. Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5. Obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,d) występuje zagrożenie wybuchem;

6. Garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7. Obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

8. Stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10. Tunel o długości ponad 100 m;

11. Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 [2].

Podstawy uzgodnienia projektu obiektu budowlanego stanowi 13 punktów warunków ochrony przeciwpożarowej, omówionych w tym artykule.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

[2] Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *