System Sygnalizacji Pożaru – wymagania


Czym jest System Sygnalizacji Pożaru?

System Sygnalizacji Pożaru to system obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

 

W jakich budynkach wymagany jest System Sygnalizacji Pożaru?

Zgodnie z [1] obiekty wymagające SSP, to:

1. budynki handlowe i wystawowe:
– jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
– wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,

 

2. teatry o liczbie miejsc ponad 300,

 

3. kina o liczbie miejsc ponad 600,

 

4. budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300,

 

5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500,

 

6. szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku,

 

7. szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,

 

8. domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,

 

9. zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku,

 

10. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,

 

11. budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200,

 

12. budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50,

 

13. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

 

14. muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP,

 

15. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym,

 

16. centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,

 

17. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;

 

18. stacje metra (kolei podziemnych),

 

19. dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób,

 

20. banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,

 

21. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem [2] do powyższej listy dochodzi także:

  • Budynek zawierający strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2.

Wyjątki w stosowaniu SSP

Wymagania, o których mowa w pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *