System Sygnalizacji Pożaru – wymagania


Czym jest System Sygnalizacji Pożaru?

System Sygnalizacji Pożaru to system obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

W jakich budynkach wymagany jest System Sygnalizacji Pożaru?

Zgodnie z [1] obiekty wymagające SSP, to:

1. budynki handlowe i wystawowe:
– jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
– wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,

2. teatry o liczbie miejsc ponad 300,

3. kina o liczbie miejsc ponad 600,

4. budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300,

5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500,

6. szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku,

7. szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,

8. domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,

9. zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku,

10. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,

11. budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200,

12. budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50,

13. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

14. muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP,

15. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym,

16. centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,

17. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;

18. stacje metra (kolei podziemnych),

19. dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób,

20. banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,

21. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem [2] do powyższej listy dochodzi także:

  • Budynek zawierający strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2.

Wyjątki w stosowaniu SSP

Wymagania, o których mowa w pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *