Warunki uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych


13 punktów stanowiących podstawę uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z [1] podstawą do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej stanowią dane, obejmujące następujące zagadnienia:

1) informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;

 

2) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;

 

3) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

 

4) informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

 

5) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 

6) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 

7) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;

 

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;

 

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

 

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

 

11) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

 

12) informacje o wyposażeniu w gaśnice;

 

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

 

Jakie obiekty wymagają uzgodnienia projektów pod względem warunków ochrony przeciwpożarowej?

 

Nie wszystkie projekty budowlane wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wymagania w zakresie uzgodnienia zostały wyszczególnione w tym artykule.

 

Na czym polega uzgadnianie projektu przez rzeczoznawcę?

Uzgodnienie wymaga ścisłej współpracy projektanta z rzeczoznawcą podczas tworzenia projektu budowlanego. Współpraca polega na:

1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

 

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

 

3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

 

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.