Stosowanie Stałych Urządzeń Gaśniczych – wymagania


Czym są Stałe Urządzenia Gaśnicze?

Stałe Urządzenia Gaśnicze to system urządzeń uruchamiających się we wczesnej fazie rozwoju pożaru. SUG-i projektuje się dostosowując rodzaj środka gaśniczego do rodzaju pożaru mogącego wystąpić w chronionym obiekcie (lub jego części). Wyróżnia się m.in. SUG-i wodne (instalacje tryskaczowe i zraszaczowe), gazowe (z gazem obojętnym), wodno-pianowe.

Gdzie wymagane są SUG-i?

Zgodnie z [1], stosowanie SUG-ów związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, wymagane jest w:

1. Archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

2. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,

3. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Stosowanie SUG-ów wodnych jest wymagane w:

1. Budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,

b) wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,

2. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600,

3. Budynkach użyteczności publicznej wysokościowych,

4. Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

W strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w SUG-i gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi zapewnia się warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *