Operat ochrony przeciwpożarowej – wytyczne


Operaty ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów

Ustawa [1] wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami. Zmiany te powodują zaostrzenie zasad w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stref pożarowych składowisk odpadów. Nie dziwi oczywiście fakt, że zmiany te spowodowane są dużą ilością pożarów odpadów, z którymi borykać się musi Państwowa Straż Pożarna.

Najważniejsze zmiany

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać składy odpadów, aby organ wnioskujący mógł otrzymać zezwolenie na zbiórkę i przetwarzanie odpadów. Ja jednak skupię się na najważniejszych aspektach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zmian z nią związanych.

Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów:

Art 41a. przedstawia proces otrzymania ww. zezwolenia. Nakłada on na inwestora obowiązek przeprowadzenia kontroli m.in przez Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciel PSP powinien dokonać kontroli instalacji, obiektu budowlanego (lub jego części), w której ma odbywać się zbieranie/przetwarzanie odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony ppoż, o których mowa w OPERACIE PRZECIWPOŻAROWYM.

Operat przeciwpożarowy

Przechodzimy do kolejnego niezwykle istotnego artykułu: Art 42. W artykule tym zawarto informacje o wymaganych danych, jakie powinny znajdować się we wniosku na zbieranie/przetwarzanie odpadów. Z punku ochrony przeciwpożarowej artykuł ten informuje, że do wniosków powinien być dołączony operat przeciwpożarowy, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu (jego części) lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z Komendantem Powiatowym (miejskim) PSP.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?

Ustawa definiuje, że osoby mogące wykonać ww. dokument to osoby posiadające kwalifikacje:

  • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska
  • inżyniera pożarnictwa lub ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy organem właściwym jest starosta

Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy [2].

Zgoda lub odmowa

Uzgodnienie operatu z Komendantem Powiatowym (miejskim) PSP następuje na drodze postanowienia ww. Komendanta. Efektem uzgodnienia warunków ochrony ppoż jest:

  1. Wyrażenie zgody na ich zastosowanie bez dodatkowych uwag, lub
  2. Wyrażenie zgody, pod warunkiem zastosowania dodatkowych, rozwiązań/wymagań, lub
  3. Nie wyrażenie zgody na zastosowanie warunków.

Od ww. decyzji przysługuje nie zażalenie. W przypadku negatywnej opinii Komendanta, organ właściwy wydaje decyzję o odmowie zezwolenia.

Co powinno się znaleźć w operacie przeciwpożarowym?

Przepisy nie definiują dokładnie, jakie punkty powinny być zawarte w operacie przeciwpożarowym. Zgodnie z Art. 43 ust. 8:

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym.

Pozostaje nam zatem czekać na dokładne wytyczne, a osoby tworzące ww. operaty powinny kierować się wiedzą techniczną i doświadczeniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy nie trzeba wykonywać operatu przeciwpożarowego?

Warto zwrócić uwagę na zapis w Art. 41a. ust.8, który jasno określa, że przepisy dotyczące przeprowadzenia kontroli PSP oraz wykonywania operatu przeciwpożarowego nie dotyczą zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie/wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji lub opracowania operatów przeciwpożarowychzapraszam tutaj.

Podstawy prawne:

[1]: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *