Próbna ewakuacja – jak często jest wymagana?


Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacji z budynku?

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w firmie/instytucji jest niewątpliwie istotnym elementem z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.

Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument ten precyzuje warunki, jakie należy zapewnić w obiekcie, aby spełniał wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji ludzi.

W odniesieniu do czasokresu próbnej ewakuacji dokument stanowi, że:

  1. Właściciel lub zarządca obiektu innego niż ZL IV (mieszkalny), który jest przeznaczony dla więcej, niż 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien  co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktycznego sprawdzenia ewakuacji z budynku.
  2. Jeśli w obiekcie cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola, internaty itp.), warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji powinno dokonywać się co najmniej raz w roku, w okresie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania przez nowych użytkowników.
  3. W budynkach ze strefą pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych zakres kontroli 
     warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji musi być skonsultowany z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Czy należy informować Straż Pożarną o próbnej ewakuacji?

Straż Pożarna powinna zostać poinformowana o próbnej ewakuacji, jednak nie w każdym przypadku. Zagadnienie to, zostało opisane w tym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *