Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 3

Operat Przeciwpożarowy – wymagania

W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1].

Jest to 3 część artykułu, część pierwsza dostępna tutaj, część druga – pod tym linkiem. Szczegółowe informacje o tym, kto musi opracować Operat Przeciwpożarowy, opisane zostały w tym artykule.

Podział Rozporządzenia

Jak opisałem już w poprzednim artykule, przy analizie nowego Rozporządzenia podzieliłem je na 8 części:

  1. Wstęp
  2. Wymagania dla odpadów stałych.
  3. Wymagania dla odpadów płynnych.
  4. Wymagania dla odpadów gazowych (1 paragraf – odniesienie).
  5. Wyposażenie stref pożarowych z odpadami w dodatkowe urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy, IBP itd.
  6. Wymagania w zakresie dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę.
  7. Wyjątki w stosowaniu przepisów Rozporządzenia i terminy wprowadzenia poszczególnych paragrafów dla istniejących obiektów.
  8. Załącznik – tabele z odległościami sekcji magazynowych.

CZĘŚĆ 3: WYMAGANIA DLA ODPADÓW PŁYNNYCH

§ 20. 1. Ciekłe odpady palne magazynuje się:
1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej „miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych”;
2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej „magazynem ciekłych odpadów palnych”;
3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym dalej „zbiornikiem magazynowym ciekłych odpadów palnych”.
2. Za miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość ciekłych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza:
1) 0,4 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 5 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.


§ 21. Dopuszcza się magazynowanie ciekłych odpadów palnych w budynku w ramach strefy pożarowej PM, w której odpady te są:
1) przetwarzane;
2) wytwarzane – w przypadku gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:
a) 2 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
b) 15 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.


§ 22. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych odpadów palnych stanowią odrębne strefy pożarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych wykonuje się z materiałów niepalnych. Elementy te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
§ 23. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może posiadać więcej niż 6 sekcji magazynowych, przy czym ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać w każdej z sekcji:
1) 5 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 30 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2. W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 1, w sekcji magazynowej, ilość przechowywanych odpadów nie może przekraczać 5 m3.
3. W przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych, ilość magazynowanych w nim odpadów nie może przekraczać:
1) 30 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 50 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
4. W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 3, ilość ciekłych odpadów palnych w kontenerze magazynowym cieczy palnych nie może przekraczać 30 m3.
5. Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi z ciekłymi odpadami palnymi nie może być mniejsza niż 5 m, a w przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych – mniejsza niż 2 m.


§ 24. 1. W miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych odpady należy magazynować w:
1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemności nie większej niż 0,45 m3;
2) zbiornikach przenośnych o pojemności od 0,45 m3 do 3 m3.
Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:
1) 3 m – w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych: opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
2) 5 m – w pozostałych przypadkach.
Niedopuszczalne jest magazynowanie ciekłych odpadów palnych:
1) w stosach w więcej niż w dwóch warstwach, jeżeli pojemność jednostkowa zbiorników przenośnych z tworzyw sztucznych lub kompozytów przekracza 0,45 m3;
2) w opakowaniach, pojemnikach lub zbiornikach przenośnych, nieprzeznaczonych do przechowywania cieczy palnych;
3) na wysokości powyżej 5 m.


§ 25. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych sytuuje się w odległości mierzonej od krawędzi rozwiązania ograniczającego rozlewisko, wynoszącej co najmniej:
1) 30 m – od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej;
2) 15 m – od budynków innych niż określone w pkt 1;
3) 20 m – od granicy (konturu) lasu;
4) 10 m – od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
5) 5 m – od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się to miejsce.
Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona o 50%, jeżeli rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m.
Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli:
1) ciekłe odpady palne w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych są magazynowane w kontenerach magazynowych cieczy palnych, posiadających obudowę oraz zamknięcia znajdujących się w niej otworów, wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60;
2) rozwiązanie ograniczające rozlewisko w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych posiada pojemność netto nie mniejszą niż 110% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych i pomiędzy nim a sąsiednim budynkiem lub granicą działki zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, która zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar rozlewiska ciekłych odpadów palnych oraz zapewnia ochronę miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
4. Zmniejszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają sumowaniu.
5. Odległość pomiędzy miejscami magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może być mniejsza niż:
1) 5 m – w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) 10 m – w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych;
3) 20 m – w pozostałych przypadkach.


§ 26. 1. W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:
1) 50 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 200 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
Dopuszcza się zwiększenie o 200% ilości, o których mowa w ust. 1, jeżeli strefa pożarowa z odpadami ciekłymi jest chroniona przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych znajdujących się w tej strefie.


§ 27. Rozwiązania w zakresie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych określa się indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, z uwzględnieniem w szczególności: właściwości magazynowanych ciekłych odpadów palnych, przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty i tereny przyległe, stwarzanych zagrożeń oraz możliwości prowadzenia działań gaśniczych.


§ 28. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych tworzy wyłącznie jeden kontener magazynowy cieczy palnych z rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko, o którym mowa w § 30 ust. 4.


§ 29. Do miejsca w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, stosuje się wymaganie, o którym mowa w § 28 ust. 1.


§ 30. 1. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, zapewnia możliwie małą powierzchnię rozlewiska.
2. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada pojemność netto nie mniejszą niż:
1) 25% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego
– w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
3. Jeżeli sekcje magazynowe w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych stanowią wyłącznie kontenery magazynowe cieczy palnych, dopuszcza się, aby rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiadało pojemność nie mniejszą niż 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych.
4. W kontenerze magazynowym cieczy palnych stosuje się rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności netto nie mniejszej niż:
1) 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego
– w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.


§ 31. 1. Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m2, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:
1) 0,05 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska nie przekracza 20 m2;
2) 0,1 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 20 m2 i nie przekracza 100 m2;
3) 0,15 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 100 m2 i nie przekracza 200 m2;
4) 0,2 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 200 m2.
W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, dopuszcza się, aby górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko, którego powierzchnia przekracza 100 m2, była wyższa od poziomu rozlanej cieczy o 0,1 m.


§ 32. 1. Rozwiązania ograniczające rozlewisko, o których mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31, stosuje się odpowiednio dla naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych lub grupy tych zbiorników.
Dla zbiornika naziemnego dwupłaszczowego wykonanego z materiałów niepalnych lub grupy takich zbiorników nie muszą być stosowane rozwiązania ograniczające rozlewisko.

Część dotycząca odpadów palnych rozpoczyna się od dość jasnego, w moim odczuciu, podziału sposobów/miejsc magazynowania odpadów. Od razu przedstawiona jest także informacja w jakim przypadku nie stosujemy podziału (w zależności od rodzaju i ilości odpadów palnych), co często może być wyznacznikiem chwilowych ilości odpadów przechowywanych w zakładzie – ich górną granicą. Dalsza część odnosi się do maksymalnych ilości w strefie i sekcji magazynowej oraz kwestii technicznych związanych z wysokością i odległościami. Rzucił mi się w oczy fakt związany z odległością od „sąsiedniej działki budowlanej” oraz „nieruchomości gruntowej, w której znajduje się to miejsce”. Technicznie może wystąpić czasem problem związany z przynależnością np. 2 sąsiednich działek do 1 inwestora – to tak tylko w kwestii wtrącenia. Na koniec poruszona jest dość obszernie kwestia rozwiązań ograniczających rozlewisko. Wcześniej bywało z tym różnie, teraz jest wymagane, więc trzeba przewidzieć trochę więcej powierzchni na dodatkowe wanny/zbiorniki itp.

CZĘŚĆ 4: WYMAGANIA DLA ODPADÓW GAZOWYCH

§ 33. Obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących magazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Tutaj króciutko – odniesienie do obowiązującego już aktu prawnego, czyli magazynowanie gazów pozostaje bez zmian.

CZĘŚĆ 5: WYPOSAŻENIE STREF POŻAROWYCH Z ODPADAMI W DODATKOWE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE, PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY, IBP

§ 34. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 1000 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2.
3. Strefy pożarowe z odpadami stałymi wyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe nie muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, jeżeli nie jest on niezbędny do uruchamiania urządzeń przewidzianych do funkcjonowania podczas pożaru. Dopuszczenie to nie zwalnia ze stosowania urządzeń alarmowych, o których mowa w ust. 1.
§ 35. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie – w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.

Urządzenia gaśnicze, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ochrony lokalnej obszarów magazynowania stałych odpadów palnych, jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni magazynowania tych odpadów.


§ 36. 1. Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposaża się w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe.

Stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe nie muszą być stosowane w magazynach o powierzchni nie większej niż 200 m2, które posiadają co najmniej jedno okno lub inny otwór w ścianie zewnętrznej, umożliwiające skuteczne podanie piany gaśniczej.


§ 37. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 1000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.

Urządzenia oddymiające mogą być uruchamiane ręcznie, jeżeli strefa pożarowa z odpadami stałymi jest chroniona przez stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie – w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.


§ 38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:
1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;
4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2. W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawiera-jący:
1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych;
2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.

Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.
5. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
6. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.


§ 39. 1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów:
1) stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy: a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2, b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3, c) występuje strefa zagrożenia wybuchem;
2) przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy: a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2, b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.

W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej.


§ 40. 1. Miejsca magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu, zabezpiecza się w sposób określony w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.

Środki służące zapobieganiu pożarom wskutek samonagrzewania oraz sposób dokumentowania czynności z tym związanych określa się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku gdy instrukcja ta nie jest wymagana – w instrukcji postępowania z odpadami, które mogą ulegać samonagrzewaniu.

Co w tej części? Przede wszystkim SSP w wybranych strefach – moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba tylko pamiętać o dobrym doborze czujek do rodzaju składowanych odpadów. Myślę, że niedługo pojawi się na ten temat odrębny artykuł, bo to ciekawa kwestia. W dalszej części stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne i pianowe. Warto zwrócić uwagę na ochronę lokalną, gdy gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na dowolnie wybranej jednostce powierzchni 500m2. Tutaj można się niestety mocno wciągnąć w koszty, więc lepiej zawczasu o tym pamiętać i możliwie podzielić odpady tak, aby tego obciążenia ogniowego nie przekroczyć – taniej jest wybudować ścianę oddzielenia przeciwpożarowego (a nawet kilka). Kolejna kwestia to samoczynne urządzenia oddymiające w strefach >1000MJ/m2 i >1000m2 – tu wszystko jasne. W kolejnych paragrafach dodatkowy podręczny sprzęt gaśniczy, co uważam za świetne rozwiązanie, gdyż często inwestorzy i tak robili coś na styl punktów ze sprzętem gaśniczym, a teraz zostało to ujednolicone i jest wymagane. W niektórych przypadkach te 50m odległości może być problematyczne, zwłaszcza jeśli plac z odpadami jest rozległy, a odpadów wcale nie ma ich dużo, ale to już kwestia na ewentualne rozwiązanie zamienne. Pod koniec tej części jest mowa o dodatkowych IBP oraz przeprowadzeniu ćwiczeń – IBP jak najbardziej popieram, a co do ćwiczeń, mam mieszane uczucia – myślę, że to dodatkowy obowiązek, który ma niewielki wpływ na podniesienie jakości ochrony przeciwpożarowej. Może na tym skorzystać najbliższe PSP/OSP, jeśli wezmą udział w ćwiczeniach, co jest moim zdaniem jedynym plusem.

Już za 2 tygodnie kolejna – ostatnia część artykułu – serdecznie zapraszam. Zachęcam do zapisania się do newslettera, aby otrzymać informację o każdym kolejnym poście.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie operatów przeciwpożarowych lub potrzebują Państwo wykonać taki dokument proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *