Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 4

Operat Przeciwpożarowy – wymagania

Jest to 4, ostatnia część artykułu, część pierwsza dostępna tutaj, część druga – pod tym linkiem, część trzecia – tutaj. Szczegółowe informacje o tym, kto musi opracować Operat Przeciwpożarowy, opisane zostały w tym artykule.

Podział Rozporządzenia

Jak opisałem już w poprzednim artykule, przy analizie nowego Rozporządzenia podzieliłem je na 8 części:

  1. Wstęp
  2. Wymagania dla odpadów stałych.
  3. Wymagania dla odpadów płynnych.
  4. Wymagania dla odpadów gazowych (1 paragraf – odniesienie).
  5. Wyposażenie stref pożarowych z odpadami w dodatkowe urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy, IBP itd.
  6. Wymagania w zakresie dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę.
  7. Wyjątki w stosowaniu przepisów Rozporządzenia i terminy wprowadzenia poszczególnych paragrafów dla istniejących obiektów.
  8. Załącznik – tabele z odległościami sekcji magazynowych.

CZĘŚĆ 6: WYMAGANIA W ZAKRESIE DRÓG POŻAROWYCH I ZAOPATRZENIA W WODĘ

§ 41. 1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, zapewnia się zgodnie z tabelą:

Zaopatrzenie w wodę

2. Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane dla strefy pożarowej z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli strefa ta jest zlokalizowana poza granicami jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiącej zabudowy kolonijnej.
3. W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilości wody określonej w ust. 1, zapewnia się uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze, w ilości równej iloczynowi brakującej wydaj-ności wodociągu i czasu 4 godzin.


§ 42. 1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych zapewnia się, gdy:
1) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w miejscu ich magazynowania jest większa niż 5 m3;
2) pojemność zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3.

Wymaganą ilość wody, o której mowa w ust. 1, określa się przyjmując intensywność podawania wodnego roztworu środka pianotwórczego – co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni przewidywanego pożaru w czasie co najmniej 2 godzin.

2. Wymagana ilość wody, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż:
1) 10 dm3/s – w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowa sieć wodociągowa;
2) 50 m3 – w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowy zbiornik wodny;
3) wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


§ 43. 1. Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:
1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 lub
2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2, lub
3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m3, lub
4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.
2.Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych nie stosuje się przepisów § 12 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-ciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).
3.Sposób doprowadzenia drogi pożarowej do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem, określa się w uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzględnieniem:
1) dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatru;
2) zasięgów rzutu prądów gaśniczych;
3) potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego;
4) parametrów dróg pożarowych.

Zasadniczo w kwestii zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapisy w Rozporządzeniu przedstawione są dość klarownie. Zastanawiać może kwestia zaopatrzenia w wodę strefy pożarowej o powierzchni poniżej 200m2 – moim zdaniem przewiduje się jej ugaszenie za pomocą SiS Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (nie wymaga zapewnienia minimalnej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru). Jeśli chodzi o doprowadzenie dróg pożarowych – budynki, w których zlokalizowano strefy pożarowe z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych, zostały wyłączone z przepisów dot. doprowadzenia drogi pożarowej dla budynków PM – stosuje się wyłącznie przepisy nowego rozporządzenia. Dodatkowo sposób doprowadzenia drogi pożarowej do stref pożarowych zlokalizowanych poza budynkiem należy uzgodnić z Komendantem Powiatowym/Miejskim PSP (zamieszczając informację w Operacie Przeciwpożarowym)

CZĘŚĆ 7: WYJĄTKI W STOSOWANIU PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA I TERMINY WPROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW DLA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

§ 44. 1. W odniesieniu do:
1) magazynowania odpadów:
a) komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości,
b) przez wytwórcę odpadów, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4 oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo‑wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
d) w zamkniętych silosach lub zasobnikach wykonanych z materiałów niepalnych,
e) palnych obejmujących wyłącznie materiały o cieple spalania nie większym niż 3 MJ/kg,
2) wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
3) zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.3)),
4) składowania odpadów na składowiskach odpadów,
5) instalacji, w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu technologicznego są magazynowane i przetwarzane odpady przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności bunkrów, zasobników, silosów lub innych pojemników tych instalacji,
6) odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284)
– stosuje się wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w § 3, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, odpowiednie do występującego w nich zagrożenia pożarowego i związanego z nim ryzyka, zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozwiązania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operacie przeciwpożarowym, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane.


§ 45. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których:
1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
a) uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo
b) wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,
2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia
– dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5–37 oraz § 41–43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38–40 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.


§ 46. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych, w zakresie wymagań określonych w:
1) § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3) § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4) § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6) § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
§ 47. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określonych w:
1) § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3) § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4) § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 296
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.; 6) § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r. § 48. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

W tej części wskazano, dla jakich rodzajów procesów technologicznych nowe Rozporządzenie nie ma zastosowania, a stosuje się jedynie obowiązujące do tej pory przepisy przeciwpożarowe. Paragrafy 45-47 przedstawiają graniczne daty, do których w przedsiębiorstwach, dla których wykonano operaty przeciwpożarowe w przed wejściem w życie Rozporządzenia, należy wprowadzić właściwe zmiany tak, aby spełnić wymagania zawarte w nowym Rozporządzeniu.

CZĘŚĆ 8: ZAŁĄCZNIK – TABELE Z ODLEGŁOŚCIAMI SEKCJI MAGAZYNOWYCH

ZASADY USTALANIA ODLEGŁOŚCI SEKCJI MAGAZYNOWYCH OD BUDYNKÓW LUB SĄSIEDNICH STREF POŻAROWYCH Z ODPADAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA BUDYNKAMI


1. Odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami ustala się, stosując odpowiednio tabele 1–4.
2. Wymaganą odległość ustala się na podstawie rozpiętości sekcji magazynowej L, mierzonej od strony analizowanego oddziaływania pożaru, oraz maksymalnej wysokości składowania odpadów H.
3. W przypadku gdy kąt nachylenia płaszczyzny ograniczającej boczną powierzchnię sekcji magazynowej względem powierzchni terenu jest nie większy niż 60o, odległość określoną na podstawie odpowiedniej tabeli 1–4 mnoży się przez współczynnik redukcyjny:

1) 0,71 – jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest nie większy niż 45o;

2) 0,87 – jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest większy niż 45o .

Tabela 1. Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

Tabela 1

Tabela 2. Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

Tabela 2

Tabela 3.
Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

Tabela 3

Tabela 4.
Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

Tabela 4

To już koniec serii z opisem nowego rozporzadzenia. Zachęcam serdecznie do zapisania się do newslettera, aby otrzymać informację o każdym kolejnym poście.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie operatów przeciwpożarowych lub potrzebują Państwo wykonać taki dokument proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *