Kto musi opracować operat ppoż?


Jakie zakłady muszą opracowywać operaty ochrony przeciwpożarowej?

Obowiązek opracowania Operatu z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej określony został w Ustawie o odpadach [3] poprzez dodatnie puktów zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw[1]. Zmiany te, wprowadzone w życie w połowie 2018 roku są konsekwentnie realizowane, w związku z czym wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy muszę opracować operat ppoż?

W Ustawie [3] Operat Przeciwpożarowy występuje jako dokument stanowiący składową część wniosków dotyczących:

  1. Zezwolenia na zbieranie odpadów.
  2. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie.

W związku z tym obowiązek opracowania Operatu Przeciwpożarowego, uzgodnionego z Komendantem powiatowym (miejskim) PSP dotyczy przedsiębiorstw, które starają się o wydanie ww. zezwoleń.

WAŻNE!

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?

Ustawa definiuje, że osoby mogące wykonać ww. dokument to osoby posiadające kwalifikacje:

  • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska
  • inżyniera pożarnictwa lub ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy organem właściwym jest starosta

Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy [2].

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Operatów, zapraszam do kontaktu.

Podstawy prawne:

[1]: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *