Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 2

Operat Przeciwpożarowy – wymagania

W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Część pierwsza artykułu dostępna tutaj. Szczegółowe informacje o tym, kto musi opracować Operat Przeciwpożarowy, opisane zostały w tym artykule.

Wstęp do nowego rozporządzenia

W moim osobistym odczuciu Rozporządzenie [1], w kontekście wykorzystania praktycznego przy opracowaniu Operatów, podzielone jest na 8 części:

  1. Wstęp
  2. Wymagania dla odpadów stałych.
  3. Wymagania dla odpadów płynnych.
  4. Wymagania dla odpadów gazowych (1 paragraf – odniesienie).
  5. Wyposażenia stref pożarowych z odpadami w dodatkowe urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy, IBP itd.
  6. Wymagania w zakresie dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę.
  7. Wyjątki w stosowaniu przepisów Rozporządzenia i terminy wprowadzenia poszczególnych paragrafów dla istniejących obiektów.
  8. Załącznik – tabele z odległościami sekcji magazynowych.

Nowe Rozporządzenie

19.02.2020 r. zostało wydane, a 4.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Długo wyczekiwane przez osoby z branży Rozporządzenie określa większość wymagań, które stawia się Zakładom związanym ze zbieraniem, przetwarzaniem, wytwarzaniem odpadów. Rozporządzenie podaje także informację z nieprzekraczalnymi terminami, w których Zakłady z Operatami opracowanymi „na starych zasadach” powinny zostać doprowadzone do stanu zgodnego z nowymi przepisami.

CZĘŚĆ 1: WSTĘP

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub rzetwarzania odpadów.


§ 2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo‑Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.


§ 3. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach wydanych na podstawie: 1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.2)).


§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) odpadach palnych – rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3 ust. 3a–3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) strefie pożarowej PM – rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym, o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
3) rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko – rozumie się przez to wannę wychwytującą, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;
4) kontenerze magazynowym cieczy palnych – rozumie się przez to kontener lub szafę, wykonane z blachy stalowej, z izolacją lub bez, których konstrukcja wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne przechowywanie w nich cieczy palnych, ogranicza rozlewisko tych cieczy oraz rozprzestrzenianie się ognia.

Z najważniejszych informacji w tej części jest oczywiście informacja o tym, że – wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych. Daje to możliwość spełnienia części wymagań w sposób inny, niż określony w przepisach Rozporządzenia [1], nie pogarszający warunków ochrony przeciwpożarowej i może być rozwiązaniem problemów dla Inwestorów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie dostosować obiektów do wszystkich wymagań.

CZĘŚĆ 2: WYMAGANIA DLA ODPADÓW STAŁYCH

§ 5. 1. Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej „strefą pożarową z odpadami stałymi”.
Miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych mogą być lokalizowane w ramach jednej strefy pożarowej z odpadami stałymi.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub
2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, strefa pożarowa PM nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi.


§ 6. 1. W strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli są one związane z jego funkcją, oraz zostaną spełnione następujące wymagania:
1) powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
2) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, określona dla tego budynku;
3) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
4) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek;
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej;
6) zostanie zachowana odległość od ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów palnych, w tym z izolacją wykonaną z takich materiałów, co najmniej: a) 4 m – w przypadku ściany zewnętrznej nierozprzestrzeniającej ognia, b) 8 m – w pozostałych przypadkach.
W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:
1) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gęstość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej określona w § 8;
2) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
3) zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów przekracza 200 m2 lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m3 lub masę 50 Mg;
4) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej.


§ 7. Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna objętość lub masa odpadów palnych magazynowanych w strefie pożarowej przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.

§ 8. 1. Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, nie może przekraczać:
1) 2000 m2 – w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, lub stałych odpadów palnych zawierających w ponad 20% swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 4000 m2 – w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni, o których mowa w ust. 1:
1) o 1000 m2 – w przypadku: a) zapewnienia drogi pożarowej z dwóch przeciwległych stron, wzdłuż największej rozpiętości strefy pożarowej, oraz
b) zachowania szerokości strefy pożarowej mierzonej w kierunku prostopadłym do drogi pożarowej – nie większej niż 45 m;
2) o 50% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym, jeżeli zostanie zapewniona woda do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
3) o 100% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.


§ 9. Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu,
a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.


§ 10. Dla stref pożarowych z odpadami stałymi określa się dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia ogniowego. Obliczenia w tym zakresie przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego i zawiera się w operacie przeciwpożarowym oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona wymagana.


§ 11. 1. Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m2.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni sekcji magazynowych:
1) o 50% – w przypadku:
a) zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej, a jeżeli rozpiętość sekcji mierzona w głąb od miejsca jej załadunku jest większa niż 10 m – wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej i przeciwległego jej boku, lub
b) gdy gęstość obciążenia ogniowego w sekcji magazynowej nie przekracza 500 MJ/m2, lub
c) zapewnienia ochrony sekcji magazynowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym i zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
2) o 100% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.


§ 12. Rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie może przekraczać:
1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
2) 10 m – w pozostałych przypadkach.

§ 13. 1. Sekcje magazynowe oddziela się między sobą ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szerokości co najmniej:
1) 2 m – w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m3, ze ścianami pełnymi,
wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie przekracza
krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera;
2) 5 m – w pozostałych przypadkach.
W przypadku magazynowania w sekcji magazynowej całych lub rozdrobnionych opon poza kontenerami stalowymi,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, do jej oddzielenia od innych sekcji magazynowych stosuje się wyłącznie pasy wolnego terenu.
W pasie wolnego terenu pomiędzy sekcjami magazynowymi niezawierającymi całych lub rozdrobnionych opon dopuszcza się magazynowanie odpadów niepalnych.


§ 14. Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana oznacza się trwale na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.


§ 15. 1. W sekcji magazynowej całe lub rozdrobnione opony magazynuje się:
1) w zabezpieczonych przed osunięciem stosach lub pryzmach o powierzchni nie większej niż 60 m2 lub
2) w kontenerach stalowych spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
Stosy lub pryzmy z całymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela się między sobą pasami wolnej przestrzeni lub terenu o szerokości co najmniej 3 m.


§ 16. 1. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej:
1) REI 120‑M lub REI 240 – w przypadku stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2;
2) REI 240 – w pozostałych przypadkach.
2. Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
3. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, oraz ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi:
1) posiadają wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;
2) są wysunięte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami stałymi, jak również zapewnia ochronę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa
w ust. 4.


§ 17. 1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza:
1) 4 m – w przypadku odpadów:
a) magazynowanych w stosach,
b) z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c) wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej
lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m – w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego:
1) 60o – w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;
2) 45o – w pozostałych przypadkach.
Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana.


§ 18. 1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż:
1) 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
2) 1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
3) 2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.
W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń.

§ 19. 1. Odległość strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, od sąsiedniego budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zapewniająca zachowanie pasa wolnego terenu, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

Źródło: [1]

2. Jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi magazynuje się odpady, wówczas przy określaniu odległości, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami. Dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, są określone w załączniku do rozporządzenia.
3. Odległości sekcji magazynowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli stałe odpady palne są magazynowane w kontenerach spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:
1) od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa – nie mniejszej niż 4 m, oraz
2) od sąsiedniej działki budowlanej – nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowanego na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1–3, a jeżeli działka jest niezabudowana, przyjmując, że będzie na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej większą niż 1000 MJ/m2 i nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu należy przyjąć, że będzie na niej usytuowany budynek ZL.
5. Odległości, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku zastosowania pomiędzy strefą pożarową z odpadami stałymi a granicą działki ściany oddzielenia przeciwpożarowego, która spełnia wymagania, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3.

6. Strefę pożarową z odpadami stałymi znajdującą się poza budynkiem sytuuje się od granicy (konturu) lasu w odległości nie mniejszej niż dopuszczalna odległość tej strefy od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, określonej zgodnie z ust. 1–3, jednak nie mniejszej niż 20 m.

Najważniejsze kwestie, także w mojej opinii, to kwestie m. in. wykluczenia wydzielania odrębnej strefy pożarowej dla odpadów stałych, gdy nie przekroczona jest ww. wartość lub odpady są wytwarzane w danej strefie PM (§5.3). Kolejna – możliwość magazynowania odpadów przy ścianie budynku – oczywiście na pewnych warunkach, ale zawsze pozwala to na zaoszczędzenie miejsca, zwłaszcza na mniejszych placach (§6). Wprowadzone zostały zmiany wielkości miejsc magazynowania, mające przyczynić się do spowolnienia/zatrzymania rozprzestrzeniania się pożaru, w postaci sekcji magazynowych (§11). Pomysł na pewno dobry, choć moim zdaniem bardzo problematyczny, zwłaszcza dla firm, które często zmieniają ilości i rodzaje odpadów magazynowanych na placach – ciężko utrzymać stałe granice takich sekcji, gdyż niewykorzystane miejsce przez jeden odpad, blokuje możliwość składowania innego odpadu. Dodatkowo ograniczenia głębokości sekcji od miejsca załadunku. Jak wyżej, w teorii super, w praktyce.. lekko nie będzie.

W związku z ww. obostrzeniami wprowadzono obowiązek trwałego oznakowania na powierzchni terenu lub znakami informacyjnymi granic sekcji magazynowych i stref pożarowych (§9 i §14). W dalszej części opisywane są możliwości oddzielenia stref i sekcji oraz wysokości i sposobów magazynowania odpadów, co na pierwszy rzut oka wydaje się dość zawiłe, lecz po kilkukrotnym przeczytaniu jest bardzo logiczne. Problemem na pewno będzie pomiar kąta stosów, zwłaszcza, jeśli stosy dopiero będą powstawać, a nie są już stworzone – tutaj potrzebne będzie dobre oszacowanie.

Na koniec części związanej z odpadami stałymi jest informacja o odległościach od innych stref pożarowych, granicy działki, lasu itd. I tu nasuwają mi się problem: co z odpadami NIEPALNYMI, które są częścią strefy pożarowej z odpadami palnymi. Czy mogą być składowane w odległości mniejszej niż 4m od granicy działki? Nie znam właściwej odpowiedzi, logika podpowiada, że tak. Oczekujcie odpowiedzi na ten problem niebawem.

Już za 2 tygodnie kolejna część artykułu – serdecznie zapraszam. Zachęcam do zapisania się do newslettera, aby otrzymać informację o każdym kolejnym poście.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie operatów przeciwpożarowych lub potrzebują Państwo wykonać taki dokument proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *