Nowe przepisy przeciwpożarowe dla Escape Room’ów


Jakie nowe wymagania ppoż dla Escape Room?

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jasno określają warunki, jakie powinny spełniać lokale i pomieszczenia użyteczności publicznej zarówno w kwestiach techniczno-budowlanych [1], jak również w zakresie ochrony przeciwpożarowej [2]. Jak pokazał jednak ostatni tragiczny wypadek w Koszalinie, przepisy te nie są w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia. W związku z tym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadził nowelizację do Rozporządzenia [2], która ma na celu lepsze dostosowanie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej do zagrożeń panujących w „pokojach zagadek”.

Zmiany w Rozporządzeniu

Nowelizacja z dnia 11 stycznia 2019 r. dodaje § 17a, który zawiera kluczowe wymagania dla Escape Room’ów.

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata  przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się posługuje.

Wyjaśnienie: W ust. 1 zdefiniowane zostały rodzaje działalności, które bez względu na nazwę (np. escape room, pokój zagadek itp.), podlegają OBOWIĄZKOWEMU przeprowadzaniu praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji :

  • przed rozpoczęciem wykonywania takiej działalności, a także
  • co najmniej raz na 2 lata

Dodatkowo poddane kontroli powinny być wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Sprawdzenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, lub osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.

Wyjaśnienie: W ust. 2 zdefiniowane są osoby, które muszą uczestniczyć w kontrolach wymienionych w ust. 1. Osoby te muszą posiadać tytuł:

  • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, lub
  • inżyniera pożarnictwa, lub
  • ukończone studia wyższe w SGSP w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

3. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

Wyjaśnienie: Ust. 3 nakłada obowiązek poinformowania właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP o ustalonej dacie ww. kontroli w terminie maksymalnie 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli.

4. Ze sprawdzeń, o których mowa w ust. 1, osoby wymienione w ust. 2 sporządzają protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wyjaśnienie: W ust. 4 na osoby wymienione w ust. 2 nałożony jest obowiązek stworzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli.

5. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części składa protokół, o którym mowa w ust. 4, do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.”.

Wyjaśnienie: Ust. 5 określa termin 7 dni na oddanie sporządzonego protokołu z kontroli obiektu.

Dodatkowe informacje zawarte w nowelizacji

§ 2. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, przeprowadza sprawdzenia, o których mowa w § 17a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni  od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wyjaśnienie: Istniejące Escape Roomy i działalności o podobnym charakterze są zobligowane do przeprowadzenia pierwszego sprawdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W związku datą ogłoszenia 14.01.2019r.:

  • data wejścia w życie rozporządzenia: 29.01.2019r.
  • graniczna data wykonania 1 kontroli: 27.02.2019r.

W związku z powyższym właściciele Pokojów Zagadek, aby spełnić nowe wymagania prawne, powinni w ww. terminach dokonać opisanego w artykule sprawdzenia warunków w uzgodnieniu z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kwestiach poruszonych w tym artykule, zapraszam do kontaktu.

Podstawa prawna:

[1]: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[2]: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *