Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – zawartość.


Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wymagania w zakresie opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. nr 109, poz. 719, 2010 r.).

Prawidłowo opracowany dokument powinien zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, jego sposobu zagospodarowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu (w tym zagrożenia wybuchem),
 • określenie wyposażenia w wymagane w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacji,
 • sposoby postępowania w przypadku pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • warunki ewakuacji ludzi z obiektu oraz praktyczny sposób ich sprawdzenia,
 • sposób zapoznania pracowników (użytkowników) obiektu z przepisami ppoż i Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektów, plan zagospodarowania terenu
 • wskazanie osób/podmiotów opracowujących Instrukcję

Plany graficzne, o których mowa w przedostatnim punkcie powinny uwzględniać:

 1. powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji budynku
 2. odległość od obiektów sąsiadujących
 3. parametry pożarowe występujących substancji palnych
 4. występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych
 5. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną ilość osób na kondygnacjach i w pomieszczeniach
 6. lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy zagrożenia wybuchem
 7. podział na strefy pożarowe
 8. warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 9. miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo, elementów sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
 10. dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych
 11. hydranty zewnętrzne i inne źródła wody do celów przeciwpożarowych
 12. drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe z oznaczeniami miejsc wjazdów na teren ogrodzony

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *