Zwolnienia ze szkoleń okresowych BHP


Kto może być zwolniony ze szkoleń okresowych BHP?

Od 1 stycznia 2019r. zgodnie z Kodeksem Pracy (1) zaczęły obowiązywać istotne zmiany dotyczące szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjno-biurowych, mające charakter złagodzenia obowiązujących do tej pory wymagań.

Do końca roku 2018 pracownicy administracyjno-biurowi przed rozpoczęciem pracy musieli odbyć szkolenie wstępne BHP, którego ważność wynosiła 12 miesięcy, po czym przechodzili szkolenia okresowe BHP co najmniej raz na 6 lat.

Z początkiem roku 2019, w Ustawie (1) zaczął obowiązywać następjący zapis:

Art. 237.3 § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 2.2 Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

§ 2.3 W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22 , w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 2.4 Przepis § 2.3 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22 , stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka

Jak sprawdzić kategorię ryzyka dla grupy działalności?

Kategorie ryzyka dla grup działalności przedtawione są w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. (poz. 502). (2)

Jak to wygląda w praktyce?

Aby móc uznać zwolnienie pracownika administracyjno-biurowego ze szkolenia okresowego BHP za zasadne, powinno wziąć się pod uwagę wymagania zawarte w ww. przepisach:
1) Czy pracownik pełni jedynie funkcję administracyjno-biurowe?
2) Czy zakład pracy w całości kwalifikuje się w kategori ryzyka nie większej niż 3 (tj. czy prace administracyjno-biurowe nie są jedynie pracami pomocniczymi przy działalności związanej z ryzykiem większym niż 3)?
3) Czy ocena ryzyka dla danego stanowiska nie wymaga przeprowadzenia okresowych szkoleń BHP?

W razie ewentualnych wątpliwości kwestie wymagań związanych z prowadzeniem okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych warto skonsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy BHP w zakładzie.

Jeśli mają Państwo pytania/wątpliwości w sprawach BHP – zapraszam do kontaktu.

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *