Minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych


Ile wynoszą minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych oraz magazynu gazu płynnego?

Minimalne strefy zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu [1]:

Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy ustala się następujące strefy zagrożenia wybuchem (strefa 1 i strefa 2):

1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem:
a) strefa 1 – 1,5 m w poziomie od dławicy pompy i połączeń kołnierzowych – 1 m w górę oraz w dół do ziemi,
b) strefa 2 – 1,5 m w poziomie od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;


2) studzienka, w której znajdują się armatura, rurociągi lub inne urządzenia o połączeniach kołnierzowych, strefa 1 – wewnątrz studzienki;


3) komora czyszczaka:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od głowicy komory czyszczaka,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;


4) połączenia kołnierzowe armatury i rurociągów, strefa 2 – 1 m w górę, 1,5 m w poziomie i do ziemi;


5) studzienka zlewowa, strefa 2 – w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego;


6) odmierzacz paliw:
a) strefa 1 – wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim,
b) strefa 2 – wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa;


7) zbiornik podziemny, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia);


8) zbiornik naziemny o osi głównej poziomej, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;
9) cysterna drogowa lub kolejowa, w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty, strefa 2 – 1,5 m od włazu i płaszczacysterny i w dół do ziemi;


10) cysterna drogowa na placach postojowych, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;


11) cysterna kolejowa na torach ładunkowych przed nalewnią bramową, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;


12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiorczych lub odstawczych, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;


13) nalewak kolejowy i samochodowy:
a) strefa 1 – w promieniu 2 m od włazu cysterny lub zaworu oddechowego,
b) strefa 2 – 2 m od strefy 1 i w dół do ziemi;


14) nalewak beczkowy:
a) strefa 1 – w promieniu 0,5 m od otworu wlewowego,
b) strefa 2 – 1 m od strefy 1;


15) zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze ścianą osłonową:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) strefa 2 – 2 m od strefy 1 i płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;


16) zbiornik z dachem stałym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,


17) strefa 2 – 2 m od strefy 1 oraz między płaszczem zbiornika a ścianą osłonową; zbiornik z dachem pływającym w obwałowaniu:
a) strefa 1 – wewnątrz zbiornika nad dachem pływającym do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;


18) zbiornik z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1 – nad dachem zbiornika do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz między zbiornikiem i ścianą osłonową;


19) kanał otwarty lub przykryty płytami ażurowymi instalacji z produktami naftowymi I i II klasy z połączeniami kołnierzowymi, strefa 1 – wewnątrz kanału;


20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwarty), strefa 1 – wewnątrz zbiornika;


21) komora dopływowo-rozrządowa (podziemna, otwarta), strefa 1 – wewnątrz komory;


22) pompownia ścieków przemysłowo-opadowych z pompami zatopionymi (podziemna, otwarta):
a) strefa 1 – 1 m nad powierzchnią cieczy,
b) b) strefa 2 – 1 m od strefy 1;


23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty), strefa 1 – wewnątrz studzienki;


24) separator falisto-płytowy (podziemny, przykryty balami drewnianymi), strefa 1 – wewnątrz studzienki;


25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczy (podziemna, przykryta płytą żelbetową z otworami montażowymi i włazowymi):
a) strefa 1 – wewnątrz pompowni,
b) strefa 2 – 2 m od krawędzi otworów: montażowego i włazowego na wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;


26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podziemny, przykryty płytą stalową z otworami), strefa 1 – wewnątrz odolejacza;


27) komora zbiornika slopów (zbiornik stalowy w wannie żelbetowej), strefa 1 – wewnątrz zbiornika;


28) pompownia slopów na tacy, strefa 2 – 1,5 m w górę i w poziomie od pompy i połączeń kołnierzowych i w dół do ziemi.

Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji gazu płynnego ustala się następujące minimalne strefy zagrożenia wybuchem (1 i 2):

1) zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemności do 10 m3, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika;


2) zbiorniki o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 – 3 m od ścianki zbiornika,
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika;


3) zbiorniki o pojemności powyżej 110 m3 do 500 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 – 4 m od ścianki zbiornika,
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2 – w promieniu 2 m od króćców zbiornika;


4) zbiorniki o pojemności powyżej 500 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 – 5 m od ścianki zbiornika,
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2 – w promieniu 3 m od króćców zbiornika;


5) stanowiska przeładunkowe cystern kolejowych i drogowych, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od przyłącza napełniania lub opróżnienia cysterny;


6) rozlewnia gazu płynnego:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od głowic napełniania butli,
b) strefa 2 – w całym pomieszczeniu napełniania butli;


7) pompownie i sprężarkownie gazu płynnego, strefa 2 – wewnątrz pompowni i sprężarkowni oraz 2 m w poziomie na zewnątrz;


8) magazyn butli, strefa 2 – wewnątrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na zewnątrz od otworów drzwiowych i wentylacyjnych, w poziomie i w dół do ziemi;


9) magazyn butli na placu otwartym lub pod zadaszeniem: strefa 2:
a) dla magazynu o masie gazu do 440 kg – 1 m od jego obrysu,
b) dla magazynu o masie gazu powyżej 440 kg do 5500 kg – 3 m od jego obrysu,
c) dla magazynu o masie gazu powyżej 5500 kg do 25 000 kg – 5 m od jego obrysu,
d) dla magazynu o masie gazu powyżej 25 000 kg do 150 000 kg – 10 m od jego obrysu,
e) dla magazynu o masie gazu powyżej 150 000 kg – 15 m od jego obrysu;


10) odmierzacz gazu płynnego:
strefa 1 – wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim,
strefa 2 – wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *