Ilu pracowników służby BHP w zakładzie pracy?


Czy są wymagania prawne dotyczące ilości pracowników BHP w firmie?

Rozporządzenie [1] oraz Ustawa [2] nakładają obowiązek zatrudnienia pracowników służby BHP w zależności od ilości pracowników. Wymagania te przedstawione zostały w poniższej tabeli.

ILOŚĆ PRACOWNIKÓWSŁUŻBA BHP
<100 osóbPracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp. Musi powierzyć wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy*.
100 < 600 osóbPracodawca musi utworzyć jedno- lub wieloosobową komórkę służby BHP. Pracownicy zatrudnieni w służbie bhp w ww. zakładzie pracy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
> 600 osóbPracodawca musi zatrudnić w służbie BHP, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu, pracowników w ilości co najmniej – 1 pracownik słuzby BHP na 600 pracowników w zakładzie.

*W przypadku braku kompetentnych pracowników, pracodawca– może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Czy pracodawca może samemu wykonywać zadania służby BHP?

Zgodnie z Ustawą [2] Art. 237/11 § 1:

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników słuzby BHP przedstawione zostały w tym artykule.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *