Przepusty instalacyjne – wymagania


Czym są przepusty instalacyjne?

Mianem przepustów instalacyjnych określa się przejścia instalacji (np. rur, przewodów kominowych, pojedynczych kabli, wiązek kablowych), przez elementy oddzielenia pożarowego o wyznaczonej klasie odporności ogniowej.

W jakim celu zabezpiecza się przepusty instalacyjne?

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych ma na celu zatrzymanie pożau w obrębie jednej strefy pożarowej. Prawidłowo wykonany przepust pozwala na zachowanie szczelności oraz izolacyjności ogniowej (parametry EI) przez czas wymagany dla elementu oddzielenia pożarowego.

Gdzie należy wykonać przepusty instalacyjne?

Rozporządzenie [1] nakłada obowiązek wynonania zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych w następujących przypadach:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.
4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Rodzaje materiałów do przepustów oraz przykłady przepustów instalacyjnych.

Przykłady przepustów instalacujnych wraz z wykorzystywanymi materiałami zostały opisane w tym artykule.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *