Badanie hydrantów wewnętrznych – wymagania


Jak często powinno przeprowadzać się badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych?

Podstawa prawna

Zgodnie z [1]:

§ 3. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (urządzeń ppoż w obiekcie) powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zgodnie z powyższym pomiar ciśnienia wydajności hydrantów wewnętrznych powinien być wykonywany co najmniej raz w roku, jeśli zalecenia producenta nie stanowią inaczej.

Jak przeprowadzić badanie hydrantów?

Pomiar ciśnienia oraz wydajności hydrantu wykonywany jest przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomiarowego, na który składają się:

 • wąż tłoczny (W-25 lub W-52 – w zależności od rodzaju badanego hydrantu) – węże tłoczne służą do połączenia zaworu hydrantowego z układem pomiarowym,
 • zawór odcinający – służy do wstrzymania przepływu wody w układzie pomiarowym, pozwalając na odczyt ciśnienia statycznego,
 • dysze pomiarowe – odpowiednio wzorcowane elementy, stosowane do każdego rodzaju hydrantu wewnętrznego – właściwy dobór dyszy determinuje prawidłowy pomiar ciśnienia dynamicznego i wydajności wody w hydrancie wewnętrznym,
 • manometr – służy do odczytu ciśnienia
 • zbiornik przenośny  wykorzystywany do gromadzenia wody z badanego hydrantu

Pomiaru dokonuje się poprzez przyłączenie odpowiednio zmontowanego zestawu pomiarowego do zaworu badanego hydrantu. Przy maksymalnym odkręceniu zaworu odcinającego dokonuje się pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wartości przepływu wody. Wartości te nie mogą być mniejsze, niż przedstawione w kolejnym akapicie.

Prawidłowe wartości ciśnienia i wydajności w hydrancie wewnętrznym

Zgodnie z Rozporządzeniem [1]:

§ 22. 1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

 1. dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s,
 2. dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s,
 3. dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s,
 4. dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s.

§ 22. 2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

§ 22. 3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względy na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.

§ 22. 4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Protokół z badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych

Po przeprowadzonych próbach należy wystawić odpowiedni protokół zaświadczający o wykonaniu pomiarów. Na protokole powinny znajdować się następujące informacje:

 • data wykonania pomiarów
 • nazwa i lokalizacja obiektu
 • wyniki próby – ciśnienia i wydajność każdego badanego hydrantu
 • informacja o spełnieniu / niespełnieniu wymagań
 • podpis serwisanta

Nasza firma zajmuje się kompleksowym badaniem hydrantów wewnętrznychPodczas takiego badania sprawdzany jest stan zewnętrzny hydrantu, poprawność działania wszystkich elementów hydrantu oraz wykonywane są pomiary ciśnienia i wydajności.

Po badaniu wystawiany jest właściwy protokół, a hydranty oznaczane są naklejkami oznaczającymi wykonanie badania wraz z terminem wykonania i terminem kolejnego sprawdzenia.

Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie powinno stosować się hydranty wewnętrzne o danej średnicy, przeczytaj ten artykuł: hydranty wewnętrzne – podział.

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *