Hydranty wewnętrzne – rodzaje i klasyfikacja


Jakie rodzaje hydrantów wewnętrznych stosowane są w budynkach?

Podział hydrantów wewnętrznych

Rodzaje hydrantów wewnętrznych oraz ich klasyfikacja przedstawione są w Rozporządzeniu [1]. Wyróżniamy:

 • hydranty 25 – z wężem półsztywnym, o średnicy nominalnej 25mm,
 • hydranty 33 – z wężem półsztywnym, o średnicy nominalnej 33mm,
 • hydranty 52 – z wężem płasko składanym, o średnicy nominalnej 52mm.

Klasyfikacja hydrantów wewnętrzych

§ 19. 1. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 1. na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,
 2. na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
  1. w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V,
  2. w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
   • o powierzchni przekraczającej 200m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jesto to strefa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000m2,
   • o powierzchni przekraczającej 1000m2 w budynku niskim.

§ 19. 2. Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

 1. jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,
 2. wielokondygnacyjnym.

§ 19. 3. Hydranty 52 muszą być stosowane:

 1. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200m2,
 2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000MJ/m2
 3. przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Przy czym dopuszcza się hydranty 33 zamiast hydrantów 52 w w strefach i pomieszczeniach wymienionych w punktach 1 i 3, jeśli gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 1000MJ/m2.

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych w budynku

§ 20. 1. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności:

 1. przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku (…),
 2. w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych,
 3. przy wejściach na poddasza,
 4. przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

Zasięg hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne powinny obejmować swoim zasięgiem pionowym całą powierzchnie chronionego budynku (strefy pożarowej lub pomieszczenia). Przy określaniu zasięgu uwzględnia się:

 1. długość węża hydrantowego,
 2. zasięg rzutu prądu gaśniczego:
  • 3m – w strefach pożarowych ZL, znajdującyh się w budynkach o więcej niż 1 kondygnacji nadziemnej,
  • 10m – w pozostałych budynkach.

Dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż, w celu spełnienia powyższych wymagań, jeśli w pomieszczeniu lub strefie pożarowej PM odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30m.

Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznch

Hydranty wewnętrzne powinny być serwisowane co najmniej raz w roku, jeśli odrębne instrukcje nie stanowią inaczej. Szczegółowe wymagania przeprowadzenia próby ciśnienia i wydajności zostały przedstawione w artykule: Badanie hydrantów wewnętrznych – wymagania.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *