Postępowanie powypadkowe – krok po kroku


Nie wiesz w jaki sposób przeprowadzić postępowanie powypadkowe i wypełnić protokół powypadkowy? W poniższym artykule przedstawię najważniejsze punkty, krok po kroku.

Zgłoszenie wypadku i powołanie zespołu powypadkowego.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia, powiadamia o wypadku swojego przełożonego/pracodawcę.

Pracodawca zabezpiecza miejsce wypadku, w razie konieczności wstrzymuje prace, aby pozostawić miejsce nienaruszone do sporządzenia właściwej dokumentacji fotograficznej. Następnie powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi:
pracownik służby BHP,
– społeczny inspektor pracy.
Jeśli w zakładzie pracy nie ma pracowników na ww. stanowiskach/funkcjach, to w skład zespołu może wchodzić:
-pracodawca lub pracownik, któremu powierzono zadania służby BHP lub specjalista spoza zakładu pracy,
– przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Zadania zespołu powypadkowego.

Do zadań zespołu powypadkowego należą przede wszystkim:

 1. Dokonanie oględzin miejsca wypadku, zbadanie czynników mogących mieć wpływ na powstanie i przebieg wypadku. Wykonanie szkicu lub dokumentacji fotograficznej – w razie potrzeby.
 2. Przesłuchanie poszkodowanego, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia. Sporządzenie protokołu z przesłuchania z podpisem poszkodowanego.
 3. Przesłuchanie świadka/świadków wypadku. Sporządzenie protokołu z przesłuchania z podpisem świadków.
 4. Zasięgnięcie opinii lekarza lub innego specjalisty. Informacje od lekarza można przeczytać w karcie leczenia.
 5. Zebranie innych dowodów dotyczących wypadku.
 6. Dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, zgodnie z Ustawą [4].
 7. Określenie środków profilaktycznych oraz wyciągnięcie wniosków z wypadku.

Sporządzenie protokołu powypadkowego.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza protokół powypadkowy zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu [3]. Na sporządzenie protokołu zespół ma 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku. Protokół sporządza się w niezbędnej liczbie (zazwyczaj 3 szt.).

Jeśli jakieś okoliczności nie pozwolą na sporządzenie protokołu w tym terminie, sporządza się go możliwie najszybciej, a informację o przyczynie opóźnienia zamieszcza w protokole.

Kolejnym krokiem jest przedstawienie protokołu poszkodowanemu lub rodzinie poszkodowanego (w przypadku śmierci). Należy poinformować ww. osoby, że mają oni prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Poszkodowany/rodzina podpisuje protokół.

Następnie gotowy protokół wraz z załącznikami w postaci protokołów przesłuchań i pozostałej dokumentacji dostarcza się do pracodawcy w celu jego zatwierdzenia. Na zatwierdzenie protokołu pracodawca ma 5 dni od daty sporządzenia.

Jeśli członkowie zespołu powypadkowego mają w jakieś kwestii odrębne zdania – ostateczną formę protokołu określa pracodawca. Ma on także prawo do zwrotu niezatwierdzonego protokołu w celu wyjaśnienia/uzupełnienia, jeśli zostały wniesione uwagi przez poszkodowanego lub protokół nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu [2].

Zespół powypadkowy w terminie 5 dni od zwrotu niezatwierdzonego protokołu sporządza kolejny protokół, do którego niezatwierdzony protokół.

Po zatwierdzeniu protokołu pracodawca niezwłocznie doręcza jeden egzemplarz poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego pracownika. Protokół dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych dostarcza także do właściwego inspektora pracy.

Rejestr wypadków przy pracy.

Kolejnym etapem, po zakończeniu działania zespołu powypadkowego, jest wprowadzenie wypadku do rejestru.

Rejestr wypadków przy pracy powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko poszkodowanego.
 2. Datę i miejsce wypadku.
 3. Informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego.
 4. Datę sporządzenia protokołu powypadkowego.
 5. Stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy.
 6. Datę przekazania do ZUSu wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.
 7. Liczbę dni niezdolności do pracy.
 8. Inne informacje tj. wnioski i zalecenia zespołu powypadkowego.

Sporządzenie Statystycznej Karty Wypadku.

Następną istotną sprawą jest sporządzenie statystycznej karty wypadku, jeśli wypadek został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy.

SKW składa się z 2 części, które należy wypełnić w terminie do:

 1. Część I – 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu.
 2. Część II – pół roku od daty zatwierdzenia protokołu.
 3. Wypełnienia i wysłania SKW najłatwiej dokonać poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Wniosek do ZUS o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Ostatnim etapem, który nie zawsze dotyczy już pracownika służby BHP (w zależności od wewnętrznych ustaleń), to złożenie wniosku do ZUS.

Szczegóły procesu, dokumenty i terminy znajdą Państwo tutaj.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z kwestiami bhp i ppoż zapraszam do kontaktu.

Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
[3] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *