Pomiar z 2 lub 4 hydrantów wewnętrznych – o co chodzi?


Wiele osób dzwoni do mnie z pytaniem – dlaczego ich protokół z badania hydrantów wewnętrznych został odrzucony podczas kontroli PSP? Podobno „nie było wykonanych pomiarów z 2 lub 4 hydrantów”. W tym artykule opiszę kiedy taki pomiar powinien się odbyć oraz z czego wynika takie wymaganie.

Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem [1] § 3.3 urządzenia przeciwpożarowe znajdujące się w budynku (nie tylko gaśnice, ale WSZYSTKIE URZĄDZENIA) powinny co najmniej raz w roku być poddane przeglądom i konserwacji. Podczas wykonywania ww. przeglądów hydrantów wewnętrznych wykonuje się także pomiar wydajności i ciśnienia. Więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

Jakie parametry są wymagane?

Rozporządzenie [1] określa także jasno jakie ciśnienie oraz wydajność powinna zostać osiągnięta na wylocie prądownicy w zależności od rodzaju hydrantu wewnętrzengo.

§ 21. 1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
2) dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
3) dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
4) dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s.
2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.
3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.
4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Dlaczego 1, 2 lub 4 hydranty jednocześnie?

Wiele osób nie doczytało w tym samym Rozporządzeniu [1], że ww. wymagania w niektórych przypadkach muszą zostać spełnione przy JEDNOCZESNYM zadziałaniu 2 lub 4 sąsiednich hydrantów. Oznacza to dokładnie tyle, że podczas badania woda powinna być pobierana z 2/4 i dopiero wtedy należy sprawdzić ciśnienie i wydajność jednego z nich. W jakich przypadkach należy w ten sposób kontrolować hydranty wewnętrzne? Informacja poniżej:

§ 23 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:
1) jednego hydrantu wewnętrznego – w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;
2) dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 – w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;
3) czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:
a) w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m,
b) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3 000 m2.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego lub innego zagadnienia związanego z ochroną przeciwpożarową – zapraszam do kontaktu.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *