Czy można palić ognisko obok domu?


Czy dozwolone jest palenie ogniska w ogrodzie?

Rozpalanie ogniska na prywatnej posesji jest sprawą kontrowersyjną. Problem rozpalania ogniska sprowadza się często do niewiedzy lub braku argumentów, dzięki którym możemy być pewni, że ognisko jest legalne lub niedozwolone.

Jednym z aktów prawnych, które regulują to zagadnienie, jest rozporządzenie [1]. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zapisy:

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu
  • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów

W związku z powyższym, jeśli spełnione zostały powyższe wymagania, palenie ogniska nie jest czynnością nielegalną.

Spalanie liści i pozostałości roślinnych

W tym przypadku nie wystarczy spełnienie wcześniejszych wymagań, należy wziąć także pod uwagę istotny zapis z ustawy o odpadach [2]:

Zgodnie z Art. 13:

1. Zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) posiadaczy odpadów prowadzących odzysk za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 5 do ustawy;

2) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne.

3. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Podsumowując – spalanie pozostałości roślinnych nie jest dozwolone, jeśli gmina zapewnia odbiór tych odpadów.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *