Brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? Oto, co możesz zrobić!


Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest jednym z podstawowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Jaka ilość wody wymagana jest dla mojego budynku?

Głównym dokumentem, który określa wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych jest Rozporządzenie [1], w którym wyszczególnione zostały informacje w zakresie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków, w zależności od rodzaju i przeznaczenia.

Od niedawna obowiązujące jest także Rozporządzenie [2], w którym znajdują się informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru dla budynków i terenów przeznaczonych do magazynowania odpadów.

Informację o wymaganej ilości wody możesz znaleźć także w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Skąd czerpać wodę do gaszenia pożaru?

Podstawowym źródłem wody do gaszenia pożaru jest miejska/wiejska sieć wodociągowa wyposażona w hydranty nadziemne lub podziemne.

Rozporządzenia [1] dopuszcza alternatywne źródła wody, gdy wyżej wymienione źródło nie zapewniają wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, m.in.:

1) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s;
2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód;
3) przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy.

Przedstawiłem te informacje jednie w celu informacyjnym i nie będę zagłębiał się bardziej, gdyż nie to jest tematem dzisiejszego wpisu. Przechodząc do sedna – co w sytuacji, kiedy ilość wody, zarówno w sieci wodociągowej, jak i w źródłach alternatywnych NIE ZAPEWNIA wymaganej ilości wody, wymaganego ciśnienia wody w hydrancie czy wymaganej odległości itd.?

Co zrobić, gdy nie mam wystarczającej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru?

Jest jeszcze jedna opcja do wyboru, o której nieczęsto się słyszy, a niejednokrotnie pozwala na wybrnięcie z niekorzystnej sytuacji – mówi o tym §8 Rozporządzenia [1]:

§ 8. 1. W przypadku braku źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może dopuścić na czas określony zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek
wodny, wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

2. Zastępcze źródło wody, o którym mowa w ust. 1, powinno zapewniać możliwość prowadzenia działań gaśniczych z użyciem sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że właściciel budynku może wnioskować do Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP (rozwiązanie czasowe) lub Komendanta Wojewódzkiego PSP (rozwiązanie stałe) o zastosowania rozwiązań zamiennych, czyli o zaproponowanie takich alternatywnych źródeł wody lub środków gaśniczych, które w opinii specjalisty są w stanie zastąpić wymaganą prawnie brakującą ilość wody.

Co powinno znaleźć się we wniosku o uzgadnianie rozwiązań zamiennych?

Wytyczne dotyczące wniosku zostaną przedstawione już za 2 tygodnie w kolejnym artykule.

Czy warto opracować taki wniosek?

Najlepszym sposobem jest oczywiście doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami, ale zdarza się, że jest to niemożliwe lub wyjątkowo niekorzystne. Rozwiązanie, które przestawiłem w poprzednim akapicie jest rozwiązniem, które przy właściwym opracowaniu, nie tylko zapewnia taki sam lub wyższy stopień ochrony budynku, ale także często jest znacznie bardziej korzystne ze względów ekonomicznych, wliczając w to koszt opracowania i uzgodnienia dokumentów.

Zatem moim zdaniem – jeśli w okolicy swojego Zakładu nie posiadasz wystarczającej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, to taki wniosek załatwia sprawę kompleksowo, przy zastosowaniu uzgodnionych ze Strażą Pożarną rozwiązań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wniosku, lub potrzebujesz opracować taki wniosek dla swojego Zakładu – zapraszam do kontaktu.

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *