Szkolenie wstępne BHP – wymagania


Szkolenie wstępne BHP – kto, kiedy, jak często?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Szkolenie dzieli się na 2 części: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Wykonywany jest przez służbę BHP w zakładzie pracy lub specjalistę spoza zakładu pracy. Ramowy program szkolenia określony jest w [1], jednak ostateczny program szkolenia powinien być dostosowany do specyfiki zakładu pracy, w którym odbywa się szkolenie. Czas trwania szkolenia wynosi minimum 3 jednostki lekcyjne (czas trwania jednostki – 45 minut), a szkolenie przeprowadzane jest w formie instruktażu.

Szkolenie wstępne powinni odbyć:

  • nowo zatrudnieni pracownicy
  • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu
  • studenci odbywający praktykę w zakładzie pracy

Instruktaż stanowiskowy

Przeprowadzany powinien być przez osobę, która nadzoruje wykonywaną pracę – brygadzistę, mistrza, przełożonego lub pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy wykonuje się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku, oznacza to, że w przypadku przeniesienia pracownika do wykonywania zadań na innym stanowisku, powinien on ponownie przejść instruktaż stanowiskowy. Czas trwania szkolenia wynosi minimum 8 jednostek lekcyjnych (czas trwania jednostki – 45 minut), ramowy program szkolenia, podobnie jak w przypadku instruktażu ogólnego przedstawiony jest w [1].

Szkolenie stanowiskowe powinni odbyć:

  • pracownicy zatrudniani na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  • pracownicy przenoszeni na stanowisko, o którym mowa w poprzednim punkcie
  • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu
  • studenci odbywający praktykę w zakładzie pracy

W przypadku zatrudnienia pracownika na kilku stanowiskach, powinien on przejść instruktaż stanowiskowy oddzielnie dla każdego stanowiska.

Odbyte szkolenie wstępne, zarówno w części ogólnej, jak i stanowiskowej należy odnotować w karcie szkolenia wstępnego, której wzór określa [1].

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *